تمرین (مبحث تکانه)

تمرین جلسه هفتم (مبحث تکانه) حل شود.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم